Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczość finansowa
 1. Przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. 1994 Nr 12 poz. 591 z późn. zm.);
 2. Sporządzenie bazy danych (otwarcie ksiąg rachunkowych)
 3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta;
 4. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. 1994 Nr 12 poz. 591 z późn. zm.);
 5. Współpraca z audytorami Klienta.
Usługi w zakresie przygotowywania rozliczeń podatkowych:
 1. Sporządzanie kalkulacji miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych;
 2. Sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych;
 3. Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT;
 4. Terminowe przedkładanie deklaracji stosownym organom;
 5. Sporządzanie obligatoryjnych raportów dla Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego oraz innych instytucji jeśli zajdzie taka potrzeba;
 6. Kontakt z organami podatkowymi.
Przygotowywanie list płac oraz dotyczących ich rozliczeń podatkowych i ubezpieczenia społecznego
 1. Rejestracja pracodawcy dla celów ubezpieczenia społecznego;
 2. Rejestracja dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników;
 3. Obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych;
 4. Rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia);
 5. Sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA);
 6. Sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 7. Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 8. Przygotowywanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych;
 9. Terminowe dostarczanie powyższych deklaracji to stosownych organów;
 10. Kontakty z audytorami Klienta i organami podatkowymi
Administracja kadrowa:
 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy);
 2. Informowanie o konieczności aktualizacji profilaktycznych badań lekarskich - wystawianie stosownych skierowań;
 3. Informowanie o konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP;
 4. Ewidencjonowanie należnych urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności w pracy;
 5. Bieżące informowanie pracodawców o zmianach przepisów prawnych w aspekcie administrowania dokumentacją kadrową pracowników.